Regulamin Milan Scuola Calcio

Regulamin MSP MILAN SCUOLA CALCIO – sezon 201/2016

§1

Zasady ogólne

 1. MSP MILAN SCUOLA CALCIO działa w ramach KLUBU AC MILAN.
 2. Zawodnikiem MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska może zostać dziecko w wieku 5-16 lat, czyli urodzone w latach 1998-2009.
 3. Zajęcia w MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska odbywają się z trybie grupowym.
 4. Maksymalna ilość zawodników przypadająca w zajęciach piłkarskich na jedna osobę prowadzącą zajęcia uzależniona jest od wieku zawodników, ale nie może przekraczać 15 osób dla zawodników w wieku 11-12 lat, 12 zawodników dla dzieci w wieku 7-10 lat, 12 dla zawodników w wieku 5-6 lat.
 5. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze towarzyskie, mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 6. Czas jednej sesji treningowej uzależniony jest od wieku zawodników i wynosi: dla zawodników w wieku 5-6 lat – 1 godzina, dla zawodników w wieku 7-16 lat 1 godzina i 30 minut.
 7. Ilość sesji treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi 2 -3 sesje treningowe dla zawodników w wieku 5-16 lat.
 8. Każdy zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie Formularza zgłoszeniowego podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego).
 9. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 10. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Klubu, będącego lokalną Szkółką Piłkarską MILAN SCUOLA CALCIO Polska, zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.
 11. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje.
 12. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
 13. Zawodników zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 15 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.
 14. W przypadku nieobecności zawodnika na zajęciach piłkarskich, zajęcia przepadają i nie przysługuje mu prawo do odrobienia udziału w zajęciach piłkarskich.
 15. W przypadku nieobecności na zajęciach trwającej dłużej niż miesiąc, trener MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska może skreślić uczestnika zajęć piłkarskich z grupy.
 16. MSP MILAN SCUOLA CALCIO nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, które nie zostały przekazane do przechowania.

§2

Prawa i obowiązki zawodnika Akademii Piłkarskiej MILAN SCUOLA CALCIO Polska

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych, którą wydają podpisując formularz rejestracyjny zapisujący zawodnika do MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska. Zawodnicy, u których występują oznaki choroby lub mają otwarte skaleczenia, nie będą dopuszczani do zajęć sportowych.
 2. Zawodnik MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska zobowiązuje się:
  a) godnie reprezentować barwy MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
  b) szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania,
  c) szanować i słuchać poleceń trenerów i innych pracowników MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska,
  d) trenować w jednolitym stroju treningowym, który został określony na początku każdego sezony treningowego. Na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie,
  e) przed, w trakcie, jak i po treningu na prośbę trenera pomagać podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
  f) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
  g) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
  h) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
  i) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
  j) podczas treningów i meczów nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami, znajomymi i innymi osobami,
  k) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
  l) szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska.
  Po zakończeniu treningu lub meczu 
  otrzymany sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic / opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
 3. Podstawą do gry zawodnika w meczach oraz wyjazdach krajowych i zagranicznych jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.
 4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz.
 5. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem meczu.
 6. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

§3

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska:

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 2.  Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska. 

  Naruszanie tych zasad spowoduje:
  wyciągnięcie konsekwencji wobec osób naruszających (od prośby o opuszczenie obiektu treningowego po skreślenie zawodnika z listy uczestnika zajęć piłkarskich).

 3.  Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 4.  Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 5.  Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

§4

Rodzaje wyróżnień

 1.  Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska są;
  a) pochwała,
  b) list gratulacyjny,
  c) dyplom uznania,
  d) nagroda rzeczowa,
  e) nagroda w postaci wyjazdu zagranicznego do jednej z Akademii AC MILAN .
 2.  Organem właściwym do przyznania nagrody jest stosowny organ AC MILAN Polska.

§5

Rodzaje kar

 1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska są:
  a) upomnienie,
  b) nagana,
  c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
  d) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.
  e) skreślenie z listy zawodników MILAN SCUOLA CALCIO Polska
 2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

§6

Postanowienia końcowe

 1. MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z MSP MILAN SCUOLA CALCIO Polska.
 3. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących.
 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.

Prezes Zarządu MILAN SCUOLA CALCIO Polska

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*